Magiczne Euro

Offer

 

Events Calendar

Last month December 2022 Next month
M T W T F S S
week 48 1 2 3 4
week 49 5 6 7 8 9 10 11
week 50 12 13 14 15 16 17 18
week 51 19 20 21 22 23 24 25
week 52 26 27 28 29 30 31

Advertisement

  • a umig_reklama.gif
  • b mpec_reklama.gif
  • c forcenet_reklama.gif
  • d devil_reklama.gif

Online users

We have 71 guests online


Realizacja i hosting:

Ogłoszenie o pierwszym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność MOSTIR w Międzychodzie - działka nr 534/3 obręb geodezyjny Mierzyn-Drzewce. Print
Tuesday, 12 July 2022 10:01
There are no translations available.

 

Międzychód, dnia 05.07.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.,)  i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości (Dz.U. 2020 poz. 1698. ) Międzychodzki Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie ul. Dworcowa 22, 64-400 Międzychód z dniem 5 lipca  2022  r. ogłasza   pierwszy  nieograniczony przetarg na sprzedaż  nieruchomości  stanowiącej własność  MOSTIR w Międzychodzie.

l.p.

Opis nieruchomości

położenie

Nr działki

Pow. dz.

Nr KW

Przeznaczenie w miejscowym planie zagosp. przestrzennego.

Cena  nieruchomości w zł

Uwagi

Wadium w pieniądzu ( zł)

Forma zbycia

1.

Mierzyn – obszar turystyczny, Gmina Międzychód, województwo wielkopolskie. Nieruchomość zabudowana.

534/3 obręb geodezyjny Mierzyn-Drzewce.

 

1.2635 ha

 

PO2A/00040644/4

Tereny zabudowy usługowej w zakresie usług turystycznych i zdrowia. Teren oznaczony symbolem 2UT/UZ. Uchwała nr XLVII/445/2017 z dnia 2017.09.28 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów turystycznych nad jeziorem Mierzyn Gmina Międzychód.

1 400 000,00  zł + 23% podatek VAT  (słownie: jeden  milion czterysta tysięcy  złotych)

Wpis w dziale III księgi  wieczystej dotyczący ograniczonego prawa rzeczowego związanego z inną nieruchomością.

280 000,00 zł

Na własność

 

Przetarg odbędzie się w  dniu 25  sierpnia  2022 r. od godz. 12 00 w siedzibie  Międzychodzkiego Ośrodka  Sportu, Turystyki i Rekreacji sp. z o.o.  w Międzychodzie ul. Dworcowa 22, 64-400 Międzychód .

Warunkiem przystąpienia do przetargu nieograniczonego jest wpłacenie wadium w wysokości j.w. na konto Międzychodzkiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji sp. zo.o. z siedzibą w Międzychodzie ul. Dworcowa 22, 64-400, w banku Santander Bank Polska S.A. nr rachunku: 14 1090 1388 0000 0001 1925 0700 do dnia 19 sierpnia 2022 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych  na konto Międzychodzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie ul. Dworcowa 22, 64-400 Międzychód. Wpłacone wadium przez osobę, która wylicytuje przedmiot przetargu zalicza się na poczet ceny, pozostałym uczestnikom przetargu zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od daty  odwołania lub  zakończenia przetargu. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku  uchylenia się  od zawarcia umowy notarialnej. Koszty umowy notarialnej i wpisu do Ksiąg Wieczystych ponosi nabywca. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenia o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i zaakceptowaniu warunków podanych w treści ogłoszenia oraz zapoznaniu się z przedmiotem sprzedaży i że nabywca w związku z tym nie będzie występował z ewentualnymi roszczeniami z tytułu rękojmi za wady przedmiotu sprzedaży. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości, co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu na stronie internetowej Gminy Międzychód, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej spółki MOSTIR, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu, spółki oraz w prasie. Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Międzychodzkiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Rekreacji sp. z o. o. z siedzibą w Międzychodzie ul. Dworcowa 22, 64-400, tel. 603 250 242 . Zastrzega się  prawo odwołania i unieważnienia przetargu.